Ogłaszamy konkurs na Miss American Cars Mania 2017!!!

Regulamin konkursu Miss ACM

1. W konkursie mogą wziąć udział Panie powyżej 18 roku życia.

2. Przesłane zgłoszenia (tekst jak i materiały graficzne, zdjęcia, filmy) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.americancarsmania.pl oraz na powiązanych profilach w mediach społecznościowych w tym między innymi FB, Youtube, Instagram, Twitter.

3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na jego przetwarzanie, opracowanie, wykorzystywanie do potrzeb realizacji konkursu jak też jego promocji. Zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania i publikacji wszelkich przesłanych materiałów jak i rezultatów prac powstałych w toku realizacji konkursu, włączając w to prawo do używania na wszelkich polach eksploatacji i publikowania utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich (np zdjęć, filmów i innych) oraz wykorzystywania i publikowania wizerunku uczestniczki.

4. Uczestniczka oświadcza, że ma pełną świadomość, że cofnięcie zgody nie wywoła skutku w postaci usunięcia wszelkich materiałow uprzednio opublikowanych, w szczególności za pośrednictwem mediów / kanałów komunikacji pozostających poza kontrolą organizatora konkursu.

5. Udział w konkursie nie wiąże się z wynagrodzeniem lub innymi korzyściami materialnymi dla Uczestniczki. Udział jest dobrowolny i Uczestniczki startują w konkursie na koszt i ryzyko własne.

6. Uczestniczka oświadcza, że posiada pełne prawo do wyrażenia powyższych zezwoleń i nie naruszają one praw osób trzecich, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające ze szkód powstałych w wyniku naruszenia uprawnień osób trzecich.

7. Uczestniczka zobowiązuje się do udziału w konkursie na zasadach określonych przez organizatora, w tym do udziału w ewentualnych prezentacjach, wystąpieniach publicznych, spotkaniach, zgrupowaniach, kursach, wywiadach, sesjach foto / video i innych działaniach powiązanych z konkursem w okresie 14 miesięcy od imprezy.

8. Organizator konkursu zachowuje prawo do ustalenia mechanizmu konkursu, w tym powołania Jury Konkursu.

9. Uczestniczki zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do konkursu drogą korespondencji email (proszę o podanie danych kontaktowych w zgłoszeniu).

10. Finał konkursu odbędzie się w czasie American Cars Mania 2017 roku.

11. Zwyciężczynie otrzymają tytuły: Miss ACM, I Wicemiss ACM, II Wicemiss ACM, Miss Publiczności ACM oraz nagrody ufundowane przez Salon Kandara SPA.

12. W przypadku głosowania za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych zabronione jest stosowanie manipulacji polegających na nienaturalnym zawyżaniu ilości głosów poprzez usługi typu “Pay for like”. Praktyka taka może prowadzć do dykwalifikacji uczestniczki.

13. Zabronione jest spożywanie alkoholu w jakiejkolwiek postaci lub środków o podobnym działaniu w czasie trwania konkursu, wykorzystywanie logo Organizatora bez pisemnej zgody, prowadzenie agitacji politycznej.

14. Uczestniczki deklarują udział i wsparcie dla akcji charytatywnych przeprowadzanych przez Organizatora i/lub podmioty powiązane.

15. Na każdym etapie konkursu uczestniczki stosować będą zasady poszanowania wartości takich jak, fair play, wzajemnej życzliwości, kultury osobistej i ponadto szacunku dla drugiego człowieka bez względu na wiek, pochodzenie, narodowość, płeć, wyznanie, przekonania polityczne, odmienność kulturową i inne czynniki.