Warunki użytkowania
Strona internetowa www. americancarsmania. pl

Poniższe regulacje dotyczą wyłącznie Stron administrowanych przez ACM.

Par I. Wstęp

 1. Proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami użytkowania strony internetowej American Cars Mania (ACM) wraz z podstronami znajdującymi się pod adresem internetowym www.americancarsmania.pl i stronami powiązanymi, zwanej dalej Stroną.
 2. Używanie niniejszej Strony (również w rozumieniu przeglądania) oznacza akceptację dla poniższych zasad i zgodę na podporządkowanie się im bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. Użytkownik niezgadzający się w części bądź całości z poniższymi zasadami proszony jest o natychmiastowe opuszczenie Strony.

Par II. Prawa autorskie i pokrewne, własność intelektualna.

 1. Materiały i rezultaty prac używane i pokazane na Stronie jak i naszych profilach w mediach społecznościowych, włączając w to kompozycję graficzną, rozwiązania techniczne, elementy interaktywne, teksty, filmy, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje w tym flash oraz gif, grafikę trójwymiarową, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła w rozumieniu ustawy, logo, znaki towarowe i handlowe stanowią własność ACM lub podmiotów powiązanych, o ile nie wskazano inaczej lub są własnością osób/podmiotów trzecich, a ACM użytkuje je w zgodzie z prawem na podstawie odrębnych uregulowań i licencji.
 2. Wszystkie materiały i rezultaty prac wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu zwane dalej Materiałami są chronione (bez ograniczeń czasowych i/lub terytorialnych) prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie części i/lub całości Materiałów bez pisemnej zgody ACM do dowolnych celów z wyłączeniem przypadków dopuszczonych Notą Prawną w dziale “Biuro Prasowe”.
 4. Naruszenie zasad użytkowania Strony i/lub wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie Materiałów bez zgody ACM spowoduje złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w rażących przypadkach ACM wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko podmiotom/osobom naruszającym przepisy prawa i/lub zasady uczciwej konkurencji.
 5. Materiały i treści dostarczone przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza komentarza do artykułów, bądź za pośrednictwem innych metod komunikacji elektronicznej w tym poczty elektronicznej mogą podlegać bezpłatnej publikacji na Stronie, na co Użytkownik wyraża zgodę dokonując ich dostarczenia do ACM. Użykownik zobowiązany jest do tworzenia komentarzy (treści) w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego. Ostateczna decyzja o publikacji należy wyłącznie do ACM – zastrzegamy prawo do publikacji tylko wybranych treści/materiałów jak i ich opracowania/ skrócenia.

Par III. Przechowywanie danych i polityka prywatności.

 1. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to krótkie pliki tekstowe zamieszczane na komputerach użytkowników przez odwiedzane strony internetowe. Służą one prawidłowemu funkcjonowaniu stron internetowych oraz mogą służyć do personalizacji zawartości strony i gromadzeniu danych statystycznych.
 2. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies poprzez zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej zgodnie ze swoimi preferencjami. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce w niektórych przypadkach może ograniczać funkcjonalność strony i/lub jej prawidłowe działanie. Więcej o plikach Cookies
 3. Podczas wizyty na Stronie, Administrator otrzymuje i zachowuje następujące dane: nazwa domeny poprzez którą nastąpiło podłączenie do Internetu, datę i godzinę wejścia na Stronę, adres internetowy z którego nastąpiło wejście na Stronę, aktywność użytkownika na stronie.
 4. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach własnych, w tym do mierzenia aktywności Strony i liczby odwiedzin, oraz w celu zachowania bezpieczeństwa zawartości Strony. Zebrane dane nie identyfikują wprost użytkowników – umożliwiamy korzystanie z naszej strony anonimowo i nie podejmujemy działań zmierzających do ustalenia tożsamości użytkowników z wyłączeniem osób podejmujących działania zabronione.
 5. Dane te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy.
 6. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dla uczestników imprezy (zakładka: Dla uczestników \ Zgłoszenia na zlot) nasza Strona gromadzi dane osobowe osób, które dokonają zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych do celów obsługi uczestnictwa zgłaszającej się osoby w imprezie i publikacji wybranych danych w liście zgłoszonych Uczestników. Ponadto w przypadku załączenia zdjęcia i/lub filmu Użytkownik wyraża zgodę na ich bezpłatne opublikowanie na Stronie wg zasad i możliwości technicznych stosowanych na Stronie.
 7. Adnimistratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkowników jest fima ACM, NIP 9161023896, REGON 020347060. Dane są przetwarzane zgodnie z udzielonym zezwoleniem i w celu określonym w zezwoleniu. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 8. Użytkownicy, których dane osobowe zostały zebrane przez ACM mają prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz usuwania poprzez kontakt z ACM.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE
przez © 2012-2017 ACM i/lub podmioty powiązane.