Regulamin konkursu

Nie jeżdżę po alkoholu bo...

Poniższy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie/kampanii społecznej „Nie jeżdżę po alkoholu, bo...”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu – kampania społeczna „Nie jeżdżę po alkoholu, bo....”, zwanego dalej Konkursem są:
- American Cars Mania, z siedzibą w Miliczu 56-300, ul. A. Mickiewicza 23/6, NIP: 9161023896, REGON: 020347080
- Promiler Sp. z o.o. z siedzibą ul.28 czerwca 1956r 223/229, 61-485 Poznań, KRS 0000496714, NIP 7831709058
zwani dalej Organizatorami.

2. Konkurs rozpoczyna się 30 maja 2017 r. i trwa do 30 czerwca 2017 r.

3. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na łamach strony internetowej www.americancarsmania.pl oraz na FB Organizatorów.

§ 2 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

- alkomat DXP 550 o wartości 419 zł brutto

- alkomat Promiler AL 8000 BLACK o wartości 409 zł brutto

- 10 zestawów upominkowych American Cars Mania

2. Nagrody ufundowane zostały przez Organizatorów

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia poprzez stronę www.americancarsmania.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Aby wysłać zgłoszenie udziału w konkursie należy podać w formularzu na stronie www: imię i nazwisko, nick, numer telefonu, adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią §5 i §6 regulaminu poprzez zaznaczenie, że uczestnik akceptuję regulamin. Wyrażenie przez Uczestnika wyżej wymienionej zgody jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Operatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:

a) wydrukowanie jednego z plakatów zamieszczonych na stronie www.americancarsmania.pl w zakładce Konkursowej

b) dokończenie hasła konkursowego zamieszczonego na plakacie

c) ekspozycję plakatu w ciekawym miejscu

d) zrobienie zdjęcia ekspozycji plakatu

e) wysłanie zgłoszenia wraz ze zrobionym zdjęciem ekspozycji plakatu poprzez wypełnienie formularza konkursowego

f) wypełnienie formularza konkursowego:

- imię i nazwisko

- nick

- numeru telefonu

- e- maila

- zdjęcie pracy konkursowej

- zaakceptowanie regulaminu

g) akceptacja całości regulaminu i wyrażenie przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

h) akceptacja oświadczenia: Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne umieszczenie przesłanego przeze mnie zdjęcia na stronie www.americancarsmania.pl oraz na profilu Facebook ACM i Promiler. Potwierdzam również, że niniejsze zdjęcia nie zawierają treści, które mogłyby spowodować odpowiedzialność ACM, zwłaszcza z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich ani naruszenia dóbr osobistych osób trzecich. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie zgłoszonego zdjęcia również w działaniach PR informujących o Konkursie/Kampanii

i) jeden uczestnik może zgłosić wiele prac konkursowych

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcami zostaną autorzy 12 prac konkursowych pośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie oraz uzyskali największą ilość „lajków” na FB American Cars Mania.

2. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatorów podczas V edycji American Cars Mania w dniu 1 lipca 2017 r. podczas V edycji American Cars Mania. Dokładna godzina wręczenia nagród będzie dostępna na stronie American Cars Mania, w Programie imprezy. W przypadku nieobecności Zwycięzcy podczas ogłaszania wyników nagroda przechodzi na Uczestnika kolejnej pracy z największą ilością „lajków”.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Laureat nie może scedować prawa do nagrody na inną osobę.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza, o którym mowa w §3 ust. 3. Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje wykluczeniem z Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest American Cars Mania w celu realizacji Konkursu, w tym m.in. w celu wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie przesłanego przez niego zdjęcia (pracy konkursowej) oraz nicka na stronie portalu internetowego www.americancarsmania.pl oraz FB Organizatorów i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź nieaktualne dane osobowe (w tym adres e-mail) podane na formularzu, o którym mowa w §3 ust. 3, w szczególności za taką ich modyfikację, która uniemożliwia, bez poniesienia przez Organizatora nadmiernych kosztów, czasu lub działań, ustalenie Uczestnika lub przekazanie nagrody.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich Utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – które powstały w związku z wykonaniem wskazanej w §3 ust.6 regulaminu pracy konkursowej. Treść Utworu nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu. Nie są one w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Uczestnik oświadcza, że nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej. Posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku.

3. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnego zezwolenia i zgody na korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową, według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do zadań konkursowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania pracą konkursową według swojego uznania, w tym dla celów komercyjnych lub promocyjnych albo reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania, i reemitowania, a także publicznego udostępniania pracy konkursowej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie,

d) wykorzystywanie pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklam;

e) wprowadzanie pracy konkursowej w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.

5. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust.4 powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonywania i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej).

8. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

9. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworu a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

10. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 30 maja 2017 r.

3. Organizatorom Konkursu przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych.

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych. Organizator może odmówić wydania nagrody Uczestnikowi w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu któregokolwiek z postanowień regulaminu nawet po ogłoszeniu wyników konkursu.

Milicz, dnia 29 maja 2017 r.