fbpx

KONKURS!!! Wygraj 7 dniowy wynajem kampera w USA :)

Kuba Bielak prowadzącym American Cars Mania 2023
3 czerwca 2023
Wjazd dla kamperów i przyczep
10 czerwca 2023
Show all

REGULAMIN KONKURSU
„Odpowiedz na pytanie i wygraj
7 dniowy wynajem kampera w USA

 

  

 • 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu pn. Odpowiedz na pytanie i wygraj 7 dniowy wynajem kampera w USA” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest DuePoint Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 23/6, 56-300 Milicz, tel. +48530262015, NIP 9161401832, KRS 0000853848, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Nagroda w Konkursie fundowana jest przez Organizatora.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 6. Pojęciom użytym  w  niniejszym  Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w dniu 16.06.2023r.) i która kupiła bilet dla Zlotowicza lub Parking dla Kamperów w pełnej cenie na X Międzynarodowy Zlot Pojazdów „American Cars Mania” i spełnia pozostałe warunki konkursowe określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Pytanie Konkursowe – pytanie zadane przez Organizatora osobie wybranej drogą losową wśród wszystkich, którzy spełniają warunki konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
 9. Nagroda – 7 dniowy wynajem kampera z oferty Cruise America w USA.
 10. Zlotowicz – osoba, która jest kierowcą pojazdu zgłoszonego na X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich „American Cars Mania”.
 11. Parking dla kamperów – wydzielone miejsca przez organizatora, w którym mogą parkować pojazdy po wykupieniu odpowiedniego biletu.
 12. Impreza – X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich „American Cars Mania”, który odbędzie się w Katowicach na lotnisku Muchowiec w dniach 16-18 czerwca 2023r.

 

 • 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Konkurs trwa od dnia 16 do 18 czerwca 2023 roku tj. w czasie X Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Amerykańskich „American Cars Mania”.

 • 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy Zlotowicz – kierowca, który spełni warunki:
  1. Zakupił bilet zlotowicza do dnia 18.06.2023 godz. 12:00
  2. Jest osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu 18.06.2023r.
  3. Pozostanie swoim pojazdem na terenie imprezy do godz. 17:00 dnia 18 czerwca 2023.
  4. Po wylosowaniu biletu Zlotowicz prawidłowo odpowie na pytania konkursowe, które zostanie zadane podczas finału konkursu w dniu 18.06.2023 r. godz. 18:00 na scenie głównej.
  5. Akceptując warunki Regulaminu Konkursu, Zlotowicz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
  6. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

 

 • 4. ZASADY KONKURSU

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Uczestnika, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora na scenie głównej na Imprezie w dniu 18.06.2023 r. godz. 18:00 w czasie finału konkursu.
 2. Nagroda Główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników i udzieli prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

 

 • 5. NAGRODY

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest 7 dniowy wynajem kampera w USA, którego wydanie nastąpi na podstawie imiennego vouchera.
 2. W ramach wspomnianego vouchera zawarte jest:
  1. Bezpłatny wynajem kampera na 7 nocy (można to przedłużyć za opłatą wg oficjalnego  cennika na stronie usakamperem.pl )
  2. pakiet 1000mil do przejechania (można dokupić więcej mil wg oficjalnego cennika na stronie usakamperem.pl)
  3. 2 x personal kit (śpiwory, prześcieradła, ręczniki – można dokupić więcej wg oficjalnego cennika na stronie usakamperem.pl)
  4. Vehicle kit (garnki, naczynia…)
  5. Ubezpieczenie pojazdu OC i AC (udział własny w szkodzie to max 2500$, ale można go znieść do 0$ wykupując dodatkowe ubezpieczenie  wg oficjalnego cennika na stronie usakamperem.pl
  6. Pełne wsparcie od USAkamperem.pl w temacie przygotowania się do podróży 
 3. Kamper jest możliwy do odbioru i zwrotu w jednej z poniższych lokalizacji (odbiór i zwrot musi się odbyć w tym samym punkcie):
  1. Los Angeles
  2. San Francisco
  3. Phoenix
  4. Seattle
  5. Salt Lake City
  6. Las Vegas
  7. Denver 
  8. Orlando
 4. Kampery, które są możliwe do odbioru w ramach nagrody:
  1. C25 – https://usakamperem.pl/firmy/cruise-america/kampery/9871(w zależności od dostępności w danej lokalizacji i terminie)
  2. C30 – https://usakamperem.pl/firmy/cruise-america/kampery/9872(w zależności od dostępności w danej lokalizacji i terminie)
 5. Termin w jakim można odebrać kampera:
  1. Od 10.09.2023 do 20 maja 2024
 6. Co należy zrobić aby zarezerwować kampera?
  1. Najpierw należy sprawdzić dostępność kampera w odpowiadającym terminie i lokalizacji na stronie www.usakamperem.pl
  2. Należy się skontaktować z firmą USAkamperem.pl (kontakt na stronie)
  3. Podać swoje dane osobowe, dla której voucher został wypisany (vouchera nie można sprzedać ani przekazać osobie trzeciej)
  4. Podać odpowiedni termin, lokalizację, rodzaj kampera oraz ilość osób (można jechać w tyle osób na ile pozwala wielkość kampera)
 7. Podczas wynajmu kampera obowiązują aktualne zasady wynajmu opisane na stronie https://usakamperem.pl/#warunki-rezerwacji-i-wynajmu w takich podpunktach jak:
  1. Warunki wynajmu
  2. Client Essential Notes
  3. Renter Assistance Guide
 8. W ramach nagrody nie znajduje się:
  1. Kosztu biletów lotniczych
  2. Paliwa i opłat drogowych
  3. Wyżywienia
  4. Pobytu na campingach
  5. Zakwaterowania w hotelu (1 noc po przylocie) – OBOWIĄZKOWE!
  6. Kaucji zwrotnej w wysokości $500 USD/CAD
  7. Jednorazowej opłaty ekologicznej $9,95 USD za wynajem
 9. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego to obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Uczestnika Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
 11. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 

 • 6. WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy konkursu na scenie głównej Lotnisko Muchowiec w czasie imprezy w dniu 18.06.2023 r. godz. 18:00 w czasie finału konkursu.
 2. Zwycięzca konkursu odbierze Nagrodę (voucher) osobiście w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Zwycięzca konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany Protokołem Odbioru podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę konkursu.
 5. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę konkursu danych, o których mowa w 3 powyżej, nie stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody lub odmowy podpisania przez Zwycięzcę konkursu Protokołu Odbioru, Zwycięzca konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

 

 • 7. REKLAMACJE

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać pisemnie na adres Organizatora,

na adres e-mail: biuro@americancarsmania.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko dokładny adres osoby składającej reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Prawidłowo zgłoszone Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony zwrotnym e-mailem.

 

 • 8. DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnicy konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie americancarsmania.pl
 2. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że nagrodą w konkursie jest wynajem kampera w USA i aby skorzystać z nagrody, musi dolecieć do USA na własny koszt i że w związku z tym nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń i roszczeń.
 3. Wszelkie spory wynikające z różnej interpretacji postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, strony zaś poddają się orzecznictwu sądów odpowiednich dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu. O zmianach i terminie ich wprowadzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej americancarsmania.pl w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania nowych postanowień Regulaminu Uczestnik do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu

 

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
Translate »