§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Miss Pin-Up ACM 2022 (,,KONKURS’’) jest organizowany przez jest American Cars Mania oraz Pin-Up Poland (,,ORGANIZATOR’’).

 2. Organizator zobowiązany jest zapoznać kandydatki do Konkursu z niniejszym regulaminem. Kandydatka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej przez formularz kontaktowy.

 3. Kandydatka zgłaszająca się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu kwalifikacji do Konkursu.

 4. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w etapach i harmonogramie Konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do Konkursu.

§ 2.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Konkurs Miss Pin-Up ACM 2022 ma charakter otwarty. Kandydatka do Konkursu musi być pełnoletnia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza (to będzie formularz on-line)

 2. Przesłanie na adres mailowy : pinuppoland50@gmail.com 3 zdjęć w stylizacji pin-up .

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na jego przetwarzanie, opracowanie, wykorzystywanie do potrzeb realizacji Konkursu jak też jego promocji. Zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania i publikacji wszelkich rezultatów prac powstałych w toku realizacji Konkursu, włączając w to prawo do używania na wszelkich polach eksploatacji i publikowania utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich (np. zdjęć, filmów i innych) oraz wykorzystywania i publikowania wizerunku Uczestniczki.

 2. Uczestniczka Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach internetowych w szczególności na stronach American Cars Mania oraz Pin-Up Poland.

 3. Udział w konkursie nie wiąże się z wynagrodzeniem lub innymi korzyściami materialnymi dla Uczestniczki. Udział jest dobrowolny i Uczestniczki startują w konkursie na koszt i ryzyko własne.

 4. Uczestniczka Konkursu zobowiązana jest przygotować na własny koszt stylizacji pin-up, rekwizytów do prezentacji.

 5. Podczas konkursu Miss Pin-Up ACM 2022 zostaną wyłonione laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

 • Miss Pin-Up American Cars Mania 2022

 • Miss Pin-Up Genius 2022

 • Miss Pin-Up Publiczności 2022

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

§ 3.

ZASADY KONKURSU

 1. W Konkursie biorą udział kandydatki, które spełniły warunki określone w § 2 punkt 4 a) i 4 b).

 2. Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator na podstawie formularza zgłoszeniowego …

 3. Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza wraz z załączonymi 3 zdjęciami w stylizacji pin-up na adres mailowy : pinuppoland50@gmail.com.

 4. Organizator, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych oraz otrzymanych zdjęć, zakwalifikuje 15 uczestniczek, które wezmą udział w Konkursie.

 5. Informacja o kwalifikacji kandydatki do Konkursu, zostanie wysłana drogą mailową na adres podany przez kandydatkę w formularzu zgłoszeniowym.

 6. O liczbie uczestniczek biorących udział w Konkursie decyduje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestniczek.
 7. Kandydatka zakwalifikowana do Konkursu zobowiązana jest do stawienia się w dniu Konkursu w wyznaczonym miejscu i czasie.

§ 4.

KONKURS

 1. Konkurs Miss Pin-Up ACM 2022 odbędzie się w dniu 25.06.2022 roku na stadionie Tarczyński Arena Wrocław.

 2. Uczestniczka zobowiązuje się do udziału w konkursie na zasadach określonych przez Organizatora, w tym do udziału w prezentacjach na scenie, a także wystąpieniach publicznych, wywiadach, sesjach foto / video i innych działaniach powiązanych z konkursem.

 3. Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora. Harmonogram przygotowań i prezentacji zostanie przedstawiony uczestniczkom w dniu Konkursu.
 4. Uczestniczka zakwalifikowana do Konkursu, zobowiązana jest do stawienie się w dniu 25.06.2022 r. na stadionie Tarczyński Arena Wrocław o godz. 14.00 w punkcie zwanym STREFĄ PIN-UP.
 5. Organizator zapewnia dwie prezentacje na scenie (uczestniczki zostaną poinformowane godzinach prezentacji z odpowiednim wyprzedzeniem).
 6. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, które z kandydatek otrzymały tytuły.
 7. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesji zdjęciowej na potrzeby konkursu, udzielenia wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.

§ 6.

NAGRODY

 1. Nagroda główna dla Miss Pin-Up ACM 2022 –

 2. Nagroda dla Miss Pin-Up Genius – Voucher na uszycie sukienki w stylu pin-up ufundowany przez https://annamajta.pl/

 3. Nagroda dla Miss Pin-up Publiczności –

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za wady lub usterki nagród otrzymanych w Konkursie.

 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych.