Regulamin Konkursu „Burger Arniego Na Czas”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest American Cars Mania 2021

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 20.08. i 21.08.2021

2. Przedmiotem konkursu jest zjedzenie3 kg ­­­ burgera Arniego na czas podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. W zawodach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

C. Udział w imprezie ACM jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

D. Niedozwolone jest:

a) moczenie burgerów w jakimkolwiek płynie przed ich konsumpcją.

b) picie wody w trakcie jedzenia burgerów.

c) zamiana burgerów z innymi uczestnikami.

d) pomoc osób trzecich

W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

5. Przebieg konkursu

A. Zawodnicy zostaną wybrani podczas imprezy.

B. Jedzenie burgerów nastąpi w dniach 20.08. oraz 21.08.2021 r.

C. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

D. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie imprezy ACM po zakończonym konkursie.

Do konkursu przystąpią dwie drużyny w składzie dwóch osób.

6. Kryteria wyłonienia zwycięzcy

A. Zwycięzcami zawodów zostanie drużyna, która jako pierwsza podniesie rękę do góry po zjedzeniu i pełnym przełknięciu regulaminowego burgera lub jeśli żadna z drużyn nie podoła Burgerowi Arniego, zwycięzcami zostanie drużyna, która zjadła większą jego część, z zachowaniem zasad fair play.

7. Zasady przyznawania nagród

A. W każdej kategorii Komisja przyzna jedną nagrodę.

B. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.