REGULAMIN KONKURSU dla Zlotowicza
„Odpowiedz na pytanie i wygraj Forda Crown Victorię

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu pn. „Odpowiedz na pytanie i wygraj Forda Crown Victorię” (dalej „Konkurs”).
 1. Organizatorem Konkursu jest DuePoint Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 23/6, 56-300 Milicz, tel. +48530262015, NIP 9161401832, KRS 0000853848, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Nagroda w Konkursie fundowana jest przez Organizatora.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 5. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w dniu 20.08.2021r.) i która kupiła bilet dla Zlotowicza w pełnej cenie i spełnia pozostałe warunki konkursowe określone w niniejszym Regulaminie.
  2. Pytanie Konkursowe – pytanie zadane przez Organizatora osobie wybranej drogą losową wśród wszystkich, którzy spełniają warunki konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Nagroda – samochód osobowy Ford Crown Victoria V8, 5.0L, rok produkcji 1985.
  4. Zlotowicz – osoba, która jest kierowcą pojazdu zgłoszonego na American Cars Mania 2021.

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 16 sierpnia do 22 sierpnia 2021 roku.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy Zlotowicz – kierowca, który spełni warunki:
  1. Zakupił bilet zlotowicza do dnia 22.08.2021 godz. 15:00
  2. Jest osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu 20.08.2021r.
  3. Pozostanie swoim pojazdem na terenie imprezy do godz. 17:00 dnia 22 sierpnia.
  4. Po wylosowaniu biletu Zlotowicz prawidłowo odpowie na pytania konkursowe, które zostanie zadane podczas finału konkursu w dniu 22.08.2021 r. godz. 16:00 na trybunach stadionu.

3. Akceptując warunki Regulaminu Konkursu, Zlotowicz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

§ 4. ZASADY KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Zlotowicza, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora na trybunach Stadionu Wrocław, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław w dniu 22.08.2021 r. godz. 16:00 w czasie finału konkursu.
 1. Nagroda Główna zostanie przyznana Zlotowiczowi, który zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Zlotowiczów i udzieli prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

§ 5. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest samochód osobowy Ford Crown Victoria V8, 5.0L, rok produkcji 1985.
 1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego to obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

4. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej, Nagroda nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5. Nagroda Główna w chwili jej wydania będzie oklejona przez Organizatora. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest nie usuwać naklejek przez okres 6 miesięcy od dnia odbioru Nagrody Głównej. Po tym okresie Zwycięzca ma prawo usunąć naklejki na własny koszt.

§ 6. WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy konkursu na trybunach Stadionu Wrocław, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław w dniu 22.08.2021 r. godz. 16:00 w czasie finału konkursu.
 1. Zwycięzca konkursu odbierze Nagrodę Główną osobiście w siedzibie Organizatora, 56-300 Milicz, ul. Krotoszyńska 3 w terminie wskazanym przez Organizatora lecz nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia przyznania nagrody.
 2. Zwycięzca konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne Organizatorowi
  w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Odbiór Nagrody Głównej zostanie udokumentowany Protokołem Odbioru podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę konkursu. Podpisany Protokół Odbioru będzie stanowił dowód nabycia samochodu przez Zwycięzcę konkursu i umożliwi mu rejestrację samochodu, przez właściwy wydział komunikacji.
 4. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę konkursu danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody lub odmowy podpisania przez Zwycięzcę konkursu Protokołu Odbioru, Zwycięzca konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

§ 7. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać pisemnie na adres Organizatora,

na adres e-mail: biuro@americancarsmania.pl

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko dokładny adres osoby składającej reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Prawidłowo zgłoszone Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony zwrotnym e-mailem.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie www.americancarsmania.pl
 1. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że nagrodą w konkursie jest sprawny technicznie, zarejestrowany i używany samochód osobowy Ford Mustang GT. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i że w związku z tym nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń i roszczeń.
 2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu. O zmianach i terminie ich wprowadzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej www.americancarsmania.pl w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania nowych postanowień Regulaminu Uczestnik do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu