REGULAMIN KONKURSU dla Zlotowicza
„Wygraj wycieczkę do USA dla 2 osób”

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu pn. „Wygraj wycieczkę do USA dla 2 osób” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest DuePoint Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 23/6, 56-300 Milicz, tel. +48530262015, NIP 9161401832, KRS 0000853848, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Nagroda w Konkursie fundowana jest przez Organizatora.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 6. Pojęciom użytym  w  niniejszym  Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w dniu 26.06.2022r.) i która kupiła bilet dla Zlotowicza w pełnej cenie i spełnia pozostałe warunki konkursowe określone w niniejszym Regulaminie.
  2. Pytanie Konkursowe – pytanie zadane przez Organizatora osobie wybranej drogą losową wśród wszystkich, którzy spełniają warunki konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Nagroda – wycieczka do USA dla 2 osób.
  4. Zlotowicz – osoba, która jest kierowcą pojazdu zgłoszonego na American Cars Mania 2022.
  5. Impreza – IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich „American Cars Mania” 24-06.06.2022 Tarczyński Arena Wrocław.

 

2 CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Konkurs trwa od dnia 06 maja 2022 roku do dnia 26 czerwca 2022.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy Zlotowicz – kierowca, który spełni warunki:
  1. Zakupił bilet zlotowicza do dnia 26.06.2022 godz. 15:00
  2. Jest osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu 26.06.2022r.
  3. Pozostanie swoim pojazdem na terenie imprezy do godz. 17:00 dnia 26 czerwca 2022.
  4. Udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które zostanie zadane podczas finału konkursu w dniu 26.06.2022r. godz. 16:00 na scenie głównej.
  5. Akceptując warunki Regulaminu Konkursu, Zlotowicz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
  6. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

 

4. ZASADY KONKURSU

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Zlotowicza, który pozostanie na terenie imprezy swoim pojazdem do godz. 17:00 dnia 26 czerwca 2022 roku i udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora na scenie głównej w dniu 26.06.2022 r. godz. 16:00 w czasie finału konkursu. Po wyłonieniu szczęśliwego numeru biletu, właściciel biletu będzie 3 krotnie wzywany na scenę główną. W przypadku nieobecności wyłonionej osoby będzie wyłaniana kolejna osoba. Po stawieniu się na scenie posiadacz biletu zostanie zweryfikowany tj. czy pojazd posiadacza biletu znajduje się wciąż na terenie imprezy (esplanada stadionu). Jeśli zostanie stwierdzony brak pojazdu cała procedura zostanie powtórzona. Zostanie podjętych 5 prób wyłonienia zwycięzcy. Jeśli po 5 próbach wyłoniona osoba nie będzie obecna, nagroda przechodzi na kolejną edycję American Cars Mania.

5. NAGRODY

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowa wycieczka do USA w terminie ustalonym przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
 3. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagroda nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 

6. WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy konkursu w czasie Imprezy w dniu w dniu 26.06.2022r. godz. 16:00 na scenie głównej.
 2. Zwycięzca konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne Organizatorowi
  w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Odbiór Nagrody Głównej zostanie udokumentowany Protokołem Odbioru podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę konkursu. Podpisany Protokół Odbioru będzie stanowił dowód odbioru nagrody przez Zwycięzcę konkursu.
 4. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę konkursu danych, o których mowa w 2 powyżej, nie stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody lub odmowy podpisania przez Zwycięzcę konkursu Protokołu Odbioru, Zwycięzca konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

 

7. REKLAMACJE

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać pisemnie na adres Organizatora, na adres e-mail: biuro@americancarsmania.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko dokładny adres osoby składającej reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Prawidłowo zgłoszone Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony zwrotnym e-mailem.

 

8. DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnicy konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie americancarsmania.pl
 2. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że nagrodą w konkursie jest dwuosobowa wycieczka do USA ufundowana przez Organizatora Imprezy, którą zorganizuje wybrane przez Organizatora biuro podróży. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i że nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń i roszczeń.
 3. Uczestnik konkursu, który wygra nagrodę musi spełnić dodatkowe warunki. Będąc na wyciecze, która jest nagrodą w niniejszym konkursie musi:
  1. Zrobić i wysłać do nas 3 filmy minimum 1 minutowe z pozdrowieniami dla wszystkich Fanów American Cars Mania.
  2. Zrobić i przekazać organizatorowi minimum dziesięć zdjęć z wycieczki.
 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu. O zmianach i terminie ich wprowadzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej americancarsmania.pl w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania nowych postanowień Regulaminu Uczestnik do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.