Regulamin konkursu Pin Up ACM 2021

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorami Konkursu Pin Up podczas American Cars Mania 2021 , są DuePoint Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu przy ulicy Krotoszyńskiej 3, 56-300 Milicz, NIP 9161401832, KRS 0000853848. . oraz fotograf Mirosław Wisniewski legitymującemu się dowodem osobistym: CEC 366164 PESEL 62111710935.

 2. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu
  z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się
  z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszeń za pośrednictwem naszej strony internetowej przez formularz kontaktowy.

Zasady organizacji konkursu:

 1. Konkurs Konkursu Pin Up podczas American Cars Mania 2021 ma charakter konkursu otwartego, dla wszystkich zgłaszających się Uczestniczek, bez ograniczeń wiekowych z podziałem na kategorie wiekowe tj. dzieci i dorośli. Jeśli Uczestniczka w konkursie jest osobą niepełnoletnią wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy do konkursu, oraz zgoda opiekuna prawnego oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dostępne będą w sklepie American Cars Mania i w studiu Fotograficznym Mirosław Wiśniew

 2. Wypełnienie niezbędnych formularzy jest jednoznaczne z wyrażeniem bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na jego przetwarzanie, opracowanie, wykorzystywanie do potrzeb realizacji konkursu jak też jego promocji. Zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania i publikacji wszelkich rezultatów prac powstałych
  w toku realizacji konkursu, włączając w to prawo do używania na wszelkich polach eksploatacji i publikowania utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich (np. zdjęć, filmów i innych) oraz wykorzystywania i publikowania wizerunku Uczestniczki.

 3. Uczestniczka oświadcza, że ma pełną świadomość, że cofnięcie zgody nie wywoła skutku w postaci usunięcia wszelkich materiałów uprzednio opublikowanych, w szczególności za pośrednictwem mediów / kanałów komunikacji pozostających poza kontrolą organizatora konkursu.

 4. Udział w konkursie nie wiąże się z wynagrodzeniem lub innymi korzyściami materialnymi dla Uczestniczki. Udział jest dobrowolny
  i Uczestniczki startują w konkursie na koszt i ryzyko własne.

 5. Uczestniczka oświadcza, że posiada pełne prawo do wyrażenia powyższych zezwoleń i nie naruszają one praw osób trzecich,
  a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające ze szkód powstałych w wyniku naruszenia uprawnień osób trzecich.

Przebieg konkursu:

 1. Uczestniczka zobowiązuje się do udziału w konkursie na zasadach określonych przez organizatora, w tym do udziału w prezentacjach na scenie, a także wystąpieniach publicznych, wywiadach, sesjach foto / video i innych działaniach powiązanych
  z konkursem.

 2. Uczestniczka zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w godzinach 10:00-12:00.

 3. Organizator zapewnia dwie prezentacje na scenie (o wyznaczonych godzinach prezentacji kandydatki dowiedzą się
  w wyniku komunikatów ze sceny).

 4. a) W toku konkursu Pin Up ACM 2021 w kat. Dorośli wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

Miss Pin Up ACM 2021

 • I Vice Miss Pin Up ACM 2021

 • II Vice Miss Pin Up ACM 2021

b) W toku konkursu Pin Up ACM 2021 w kat. Dzieci wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają tytuł Junior Miss Pin Up ACM 2021

 1. Naruszenie niniejszego regulaminu, oraz przekroczenie wyznaczonych terminów w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności co skutkuje tym, że Uczestniczki wyłonione w takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.

Nagrody:

 1. Nagroda główna dla Miss Pin Up ACM 2021 to pobyt w Prezydencki Apartamenty w Jarosławcu, bilet na rejs amerykańskim katamaranem po Odrze we Wrocławiu oraz profesjonalna sesja zdjęciowa z amerykańskim klasykiem.

 2. Nagroda dla I Vice Miss Pin Up ACM 2021 to bilet na rejs amerykańskim katamaranem po Odrze we Wrocławiu, profesjonalna sesja zdjęciowa z amerykańskim klasykiem oraz kosmetyki.

 3. Nagroda dla II Vice Miss Pin Up ACM 2021 to bilet na rejs amerykańskim katamaranem po Odrze we Wrocławiu oraz profesjonalna sesja zdjęciowa z amerykańskim klasykiem.