Regulamin konkursu Miss Pin Up ACM 2022

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu Miss Pin Up podczas American Cars Mania 2022 , jest DuePoint Sp. z o.o. .

 2. Organizator konkursu obowiązany jest przekazać uczestniczą konkursu niniejszy regulamin. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

Zasady organizacji konkursu:

 1. Konkurs Miss Pin Up podczas American Cars Mania 2022  ma charakter konkursu otwartego, dla wszystkich zgłaszających się Uczestniczek do lat 18. Wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Zgłoszenia, zgoda opiekuna prawnego oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dostępne będą w Strefie Pin Up.

 2. Wypełnienie niezbędnych formularzy jest jednoznaczne z wyrażeniem bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na jego przetwarzanie, opracowanie, wykorzystywanie do potrzeb realizacji konkursu jak też jego promocji. Zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania i publikacji wszelkich rezultatów prac powstałych
  w toku realizacji konkursu, włączając w to prawo do używania na wszelkich polach eksploatacji i publikowania utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich (np. zdjęć, filmów i innych) oraz wykorzystywania i publikowania wizerunku Uczestniczki.

 3. Rodzic/ Opiekun prawny oświadcza, że ma pełną świadomość, że cofnięcie zgody nie wywoła skutku w postaci usunięcia wszelkich materiałów uprzednio opublikowanych, w szczególności za pośrednictwem mediów / kanałów komunikacji pozostających poza kontrolą organizatora konkursu.

 4. Udział w konkursie nie wiąże się z wynagrodzeniem lub innymi korzyściami materialnymi dla Uczestniczek. Udział jest dobrowolny i Uczestniczki startują w konkursie na koszt i ryzyko własne.

Przebieg konkursu:

 1. Uczestniczka i Rodzic/ Opiekun prawny, zobowiązują się do udziału w konkursie na zasadach określonych przez organizatora, w tym do udziału w prezentacjach na scenie, a także wystąpieniach publicznych, wywiadach, sesjach foto / video i innych działaniach powiązanych z konkursem.

 2. Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się ze wszelkimi dokumentami i wyrażenia na nie zgody pisemnej.

 3. Organizator zapewnia minimum jedną prezentacje na scenie.

 1. Naruszenie niniejszego regulaminu, oraz przekroczenie wyznaczonych terminów w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności co skutkuje tym, że Uczestniczki wyłonione w takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.