Regulamin konkursu Miss Pin Up ACM 2023

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu Pin Up podczas American Cars Mania 2023 jest,

  POLSKO – AMERYKANSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3, REGON: 363259047, NIP: 9161395296.

 2. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu
  z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszeń za pośrednictwem naszej strony internetowej przez formularz kontaktowy.

Zasady organizacji konkursu:

 1. Konkurs Miss Pin Up podczas American Cars Mania 2023 ma charakter konkursu otwartego, dla wszystkich zgłaszających się Uczestniczek, bez ograniczeń wiekowych z podziałem na kategorie wiekowe tj. dzieci i dorośli. Jeśli Uczestniczka w konkursie jest osobą niepełnoletnią wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy do konkursu, zgoda opiekuna prawnego oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dostępne będą w sklepie American Cars Mania.

 2. Wypełnienie niezbędnych formularzy jest jednoznaczne z wyrażeniem bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na jego przetwarzanie, opracowanie, wykorzystywanie do potrzeb realizacji konkursu jak też jego promocji. Zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania i publikacji wszelkich rezultatów prac powstałych
  w toku realizacji konkursu, włączając w to prawo do używania na wszelkich polach eksploatacji i publikowania utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich (np. zdjęć, filmów i innych) oraz wykorzystywania i publikowania wizerunku Uczestniczki.

 3. Uczestniczka oświadcza, że ma pełną świadomość, że cofnięcie zgody nie wywoła skutku w postaci usunięcia wszelkich materiałów uprzednio opublikowanych, w szczególności za pośrednictwem mediów / kanałów komunikacji pozostających poza kontrolą organizatora konkursu.

 4. Udział w konkursie nie wiąże się z wynagrodzeniem lub innymi korzyściami materialnymi dla Uczestniczki. Udział jest dobrowolny
  i Uczestniczki startują w konkursie na koszt i ryzyko własne.

 5. Uczestniczka oświadcza, że posiada pełne prawo do wyrażenia powyższych zezwoleń i nie naruszają one praw osób trzecich,
  a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające ze szkód powstałych w wyniku naruszenia uprawnień osób trzecich.

Przebieg konkursu:

 1. Uczestniczka zobowiązuje się do udziału w konkursie na zasadach określonych przez organizatora, w tym do udziału w prezentacjach na scenie, a także wystąpieniach publicznych, wywiadach, sesjach foto / video i innych działaniach powiązanych z konkursem.

 2. Uczestniczka zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w godzinach 10:00-12:00.

 3. Organizator zapewnia dwie prezentacje na scenie (o wyznaczonych godzinach prezentacji kandydatki dowiedzą się
  w wyniku komunikatów ze sceny).

 4. a) W toku konkursu Miss Pin Up ACM 2023 w kat. dorośli wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

Miss Pin Up ACM 2023

 • I Vice Miss Pin Up ACM 2023

 • II Vice Miss Pin Up ACM 2023

b) W toku konkursu Miss Pin Up ACM 2023 w kat. Dzieci wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają tytuł Miss Junior Pin Up ACM 2023

 1. Naruszenie niniejszego regulaminu, oraz przekroczenie wyznaczonych terminów w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności co skutkuje tym, że Uczestniczki wyłonione w takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.

Nagrody konkursu Miss Pin Up American Cars Mania 2023:

 1. Nagroda główna dla Miss Pin Up ACM 2023 to:

  5 dniowy pobyt w Prezydencki Apartamenty w Jarosławcu.

 2. Nagroda dla I Vice Miss Pin Up ACM 2023 to

  Vaucher na 3 dni / 2 noce w Górskim Kompleksie Wypoczynkowym Osada Śnieżka w Łomnicy oraz wstęp do strefy SPA&Wellness.

 3. Nagroda dla II Vice Miss Pin Up ACM 2023 to:

Zaproszenie na weekend dla 2 osób w Dolinie Baryczy w Ceglanym Domu w Miliczu.

Nagrody Konkursu Miss Junior Pin Up American Cars Mania 2023:

 1. Nagroda dla Miss Junior Pin Up to:
  2 x Bilet dla 4 osobowej rodziny do Rancza Zagata w Grabarzach oraz pakiet monet kulfonów ( oficjalnej waluty na ranczo )

 2. Nagroda dla I Vice Miss Junior Pin Up to:
  2 x Bilet dla 4 osobowej rodziny do Rancza Zagata w Grabarzach

 3. Nagroda dla II Vice Miss Junior Pin Up to:
  1 x Bilet dla 4 osobowej rodziny do Rancza Zagata w Grabarzach