Regulamin Konkursu „Najciekawsze Przebranie Amerykańskie”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest DuePoint Spółka z o.o.

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniu 23.06.-26.06.2022

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania, wykonanego według własnego pomysłu oraz prezentacja go podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz, który zaprezentuje swój strój podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Prezentacja przebrania według własnego pomysłu.

C. Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

D. Każdy uczestnik konkursu dostanie numerek, który wyeksponuje w widocznym miejscu..

5. Przebieg konkursu

A. Prezentacja przebrania nastąpi w dniu 26.06.2022 r.

B. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

C. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.06.2022 ok godziny 16:00 w czasie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny prac

A. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: · Pomysłowość · Estetyka wykonania stroju · Wkład pracy

7. Zasady przyznawania nagród

A. Komisja przyzna trzy miejsca.

B. Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.