Regulamin Konkursu „Najciekawszy Pojazd Mini” ACM 2023

Regulamin Konkursu „Najciekawszy Pojazd Mini”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

REGON: 363259047, NIP: 9161395296

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniu 18.06.2023

C. Zgłoszenia prosimy kierować na mejla oliwia@americancarsmania.pl w tytule wpisując Pojazd Mini.

2. Przedmiotem konkursu jest najciekawszy pojazd mini podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko, który zaprezentuje swój pojazd podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Prezentacja pojazdu mini według własnego pomysłu pod scena ok godziny 11 dnia 18.06.2023.

C. Udział w konkursie pojazdu mini może wziąć każde dziecko do 12 roku życia które się zgłosi przez nasza stronę www.americancarsmania.pl

5. Przebieg konkursu

A. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

D. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.06.2023 ok godziny 11:00 podczas imprezy ACM.

6. Kryteria oceny prac

A. Pojazdy będą oceniane według następujących kryteriów: · Pomysłowość · Wygląd zewnętrzy i wewnętrzny · Wkład pracy

7. Zasady przyznawania nagród

A. Komisja przyzna trzy miejsca.

B. Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody .

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody wraz z opiekunem prawnym.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.