Regulamin Konkursu „Najciekawszy Pojazd Specjalny” ACM 2023

Regulamin Konkursu „Najciekawszy Pojazd Specjalny”

1. Postanowienia ogólne

a) Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

REGON: 363259047, NIP: 9161395296

b) Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 16.06-18.06.2023

2. Przedmiotem konkursu jest najciekawszy pojazd specjalny podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz, który zaprezentuje swój pojazd podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

a) Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

b) Prezentacja pojazdu specjalnego według własnego pomysłu.

c)Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

5. Przebieg konkursu

A. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

d) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.06.2023 ok godziny 16:00 podczas imprezy ACM.

6. Kryteria oceny prac

a)Pojazdy będą oceniane według następujących kryteriów: · Pomysłowość · Wygląd zewnętrzy i wewnętrzny · Wkład pracy

7. Zasady przyznawania nagród

a) Komisja przyzna trzy miejsca.

b) Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

c) Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

d) Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

b) Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

c) Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

d) Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

e) Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.