Regulamin Konkursu „Najdalszy Zakątek”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest American Cars Mania 2021

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 20-22.08.2021

2. Przedmiotem konkursu jest obecność Zlotowicza z najdalszego miejsca na imprezie ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy Zlotowicz podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

C. Dowód stwierdzający miejsce, z którego Zlotowicz przyjechał pojazdem zarejestrowanym na ACM.

5. Przebieg konkursu

A. Komisją konkursową będą Organizatorzy imprezy ACM.

B. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.08.2021 ok godziny 13:00 w trakcie imprezy ACM.

6. Kryteria wyłonienia zwycięzcy

A. Sprawdzenie przez komisję miejsc przybycia Zlotowiczów i stwierdzenie w kilometrach odległości.

7. Zasady przyznawania nagród

A. W każdej kategorii Komisja przyzna jedną nagrodę.

B. Zwycięzcy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.