Regulamin Konkursu „Najładniejsze Auto Amerykańskie”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest DuePoint Spółka z o.o.

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 24.06.-26.06.2022

2. Przedmiotem konkursu jest auto amerykańskie na imprezie ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

5. Przebieg konkursu

A. Komisją konkursową będą Organizatorzy imprezy ACM.

C. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.06.2022 ok godziny 16:00 w trakcie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny pojazdów

A. Samochody będą oceniane według następujących kryteriów: · Stan karoserii · Wygląd wewnętrzny · Widoczny wkład pracy

7. Zasady przyznawania nagród

A. Komisja przyzna trzy miejsca.

B. Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.