Regulamin konkursu „Najładniejsze auto Amerykańskie” ACM 2023

Regulamin konkursu „Najładniejsze auto Amerykańskie”

1.Postanowienie ogólne:

a) Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

REGON: 363259047, NIP: 9161395296

b) Konkurs odbywa się podczas imprezy ACM 2023 w dniach 16.06 do 18.06

2. Przedmiotem konkursu jest auto amerykańskie na ACM 2023

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz na imprezie ACM 2023

4. Warunki udziału:

a) Zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego warunków

b) Udział w imprezie ACM jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie

5. Przebieg konkursu:

a) Komisją konkursową będą organizatorzy imprezy ACM

b) Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18.06.2023 ok godziny 17 w trakcie imprezy ACM

6. Kryteria oceniania pojazdów:

a).Samochody będą oceniane według następujących kryteriów: · Stan karoserii · Wygląd wewnętrzny · Widoczny wkład pracy

7. Zasady przyznawania nagród

a) Komisja przyzna trzy miejsca.

b) Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

c) Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

d) Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

b) Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

c) Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

d) Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

e) Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność