Regulamin Konkursu „Najładniejsze Cabrio”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest American Cars Mania 2021

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 20-22.08.2021

2. Przedmiotem konkursu jest najładniejszy pojazd CABRIO podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz, który zaprezentuje swój pojazd CABRIO podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Prezentacja pojazdu według własnego pomysłu.

C. Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

5. Przebieg konkursu

A. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

B. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.08.2021 ok godziny 13:00 w trakcie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny pojazdu

A. Samochody będą oceniane według następujących kryteriów: · Pomysłowość · Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny · Wkład pracy

7. Zasady przyznawania nagród

A. W każdej kategorii Komisja przyzna jedną nagrodę.

B. Zwycięzcy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.