Regulamin Konkursu „Najmocniejsze Auto ACM” 2023

Regulamin Konkursu „Najmocniejsze Auto ACM”

  1. Postanowienia ogólne

a) Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

REGON: 363259047, NIP: 9161395296

b) Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 16.06-18.06.2023

2. Przedmiotem konkursu jest najmocniejsze auto podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz, który zmierzy swoje auto na mobilnej hamowni.

4 Warunki udziału;

a) Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

b) Wykupienie biletu wstępu = 100zł na mobilną hamownie w sklepie ACM.

c) Okazanie paragonu obsłudze hamowni, która na jego odwrocie zatwierdzi wjazd na pomiar.

d) Konkurs trwa przez 3 dni 16.06-18.06.2023

5. Przebieg konkursu

a) Testy z hamowni zostaną zapisane przez obsługę, które pozwolą wyłonić zwycięzców.

b) Ostatniego dnia konkursu 18.06.2023 zostaną porównane wszystkie pomiary z hamowni.

c) W przypadku remisu, zawodnicy będą siłować się na rękę. Wygrany będzie tylko jeden.

d) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.06.2023 ok godziny 16:00 w czasie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny prac

a) Moc pojazdu będzie oceniana po parametrach z hamowni.

7. Zasady przyznawania nagród

a) Komisja wyłoni i przyzna trzy nagrody.

b) Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

c) Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

d) Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

b) Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

c) Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

d) Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

e) Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.