Regulamin Konkursu „Najmocniejsze Auto ACM”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest American Cars Mania 2021

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 20-22.08.2021

2. Przedmiotem konkursu jest najmocniejsze auto podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz, który zaprezentuje swój pojazd podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Przedstawienie pojazdu z najmocniejszym silnikiem oraz okazanie jakiegokolwiek dowodu z mocą silnika.

C. Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

5. Przebieg konkursu

A. Komisją konkursową będą Organizatorzy imprezy ACM.

B. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.08.2021 ok godziny 13:00 w czasie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny prac

A. Moc pojazdu będzie oceniana po okazaniu dowodu stwierdzającego jego parametry.

7. Zasady przyznawania nagród

A. W każdej kategorii Komisja przyzna jedną nagrodę.

B. Zwycięzca otrzyma dyplom pamiątkowy oraz nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.