REGULAMIN KONKURSU
„Odpowiedz na pytanie i wygraj Forda Mustanga GT”

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu pn. „Odpowiedz na pytanie i wygraj Forda Mustanga GT” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest DuePoint Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 23/6, 56-300 Milicz, tel. +48530262015, NIP 9161401832, KRS 0000853848, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nagroda w Konkursie fundowana jest przez Organizatora.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
6. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w dniu 20.08.2021r.), która prawidłowo odpowiedziała na pytanie konkursowe i spełnia pozostałe warunki konkursowe określone w niniejszym Regulaminie.
b. Pytanie Konkursowe – pytanie zadane przez Organizatora na stroniehttps://americancarsmania.abilet.pl/konkurs/ na które Uczestnik musi prawidłowo odpowiedzieć aby wziąć udział w konkursie.
c. Nagroda – samochód osobowy Ford Mustang GT 5.0L, rok produkcji 2014.

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 16 sierpnia do 22 sierpnia 2021 roku.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który spełni warunki:
a. Zakupi bilet wstępu z kodem biorącym udział w konkursie.
b. Na stronie https://americancarsmania.abilet.pl/konkurs/ do dnia 22.08.2021 godz. 15:00 wypełni formularz rejestracyjny oraz prawidłowo odpowie na pytania konkursowe.
c. Jest osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu 20.08.2021r.
d. Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi próba podjęcia rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem który wygrał konkurs. Jeśli po pięciu sygnałach Uczestnik nie odbierze połączenia, lub Uczestnik odrzuci połączenie lub z innej przyczyny nie dojdzie do połączenia, wtedy nastąpi próba podjęcia rozmowy z kolejnym Uczestnikiem który prawidło odpowiedział na pytanie konkursowe.
3. Akceptując warunki Regulaminu Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

§ 4. ZASADY KONKURSU

1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, Uczestnika, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora na stronie www.americancarsmania.pl/konkurs
2. Nagroda Główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest samochód osobowy Ford Mustang GT, rok produkcji 2014, poj. 5.0L.
2. Dodatkową nagrodą dla Uczestnika, który będzie obecny w czasie finału konkursu i w miejscu ogłoszenia wyników tj. na trybunach Stadionu Wrocław, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław w dniu 22.08.2021 r. godz. 16:00 będzie bon na paliwo o wartości 500,00 zł (pięćset złotych).
3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego to obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
4. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej, Nagroda nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
5. Nagroda Główna w chwili jej wydania będzie oklejona przez Organizatora. Zwycięzca zobowiązany jest nie usuwać naklejek przez okres 6 miesięcy od dnia odbioru Nagrody Głównej. Po tym okresie Zwycięzca ma prawo usunąć naklejki na własny koszt.

§ 6. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy na trybunach Stadionu Wrocław, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław w dniu 22.08.2021 r. godz. 16:00 w czasie finału konkursu.
2. Zwycięzca odbierze Nagrodę Główną osobiście w siedzibie Organizatora, 56-300 Milicz, ul. Krotoszyńska 3 w terminie wskazanym przez Organizatora lecz nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia przyznania nagrody.
3. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne Organizatorowi
w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Odbiór Nagrody Głównej zostanie udokumentowany Protokołem Odbioru podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu. Podpisany Protokół Odbioru będzie stanowił dowód nabycia samochodu przez Zwycięzcę Konkursu i umożliwi mu rejestrację samochodu, przez właściwy wydział komunikacji.
5. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody lub odmowy podpisania przez Zwycięzcę Konkursu Protokołu Odbioru, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

§ 7. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać pisemnie na adres Organizatora,
na adres e-mail: biuro@americancarsmania.pl
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko dokładny adres osoby składającej reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Prawidłowo zgłoszone Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony zwrotnym e-mailem.

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).