Regulamin Konkursu „Palenie Gumy”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest DuePoint Spółka z o.o.

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 24.06.-26.06.2022

2. Przedmiotem konkursu jest palenie gumy na imprezie ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni uczestnik imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Udział w imprezie ACM jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

C. Pełnoletność.

5. Przebieg konkursu;

A. Komisją konkursową będą Organizatorzy imprezy ACM.

C. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.06.2022 ok godziny 16:00 w trakcie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny;

A. Najatrakcyjniejszy pokaz palenia gumy.

7. Zasady przyznawania nagród

A. Komisja przyzna trzy miejsca.

B. Zwycięzcy otrzymają puchary pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

D. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.