Regulamin Konkursu „Piwo Na Czas”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest DuePoint Spółka z o.o.

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniu 25.06.2022

2. Przedmiotem konkursu jest ­­­picie piwa na czas podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni uczestnik imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. W zawodach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

C. Udział w imprezie ACM jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

D. Zakazuje się;

a) wypluwania piwa

b) wylewania piwa z kufla

c) zamiany kufla z innymi uczestnikami

d) pomocy osób trzecich

W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

E. Zwycięzcą zawodów zostanie Uczestnik, który wypije największą ilość piwa, z zachowaniem zasad fair play.

5. Przebieg konkursu

A. Wyłonienie zawodników spośród chętnych uczestników imprezy ACM.

B. Konkurs odbędzie się maksymalnie dwa razy w ciągu dnia 25.06.2022 r. .

C. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

D. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie imprezy ACM.

Uczestnicy konkursu w trakcie 60 sekund muszą wypić jak największą ilość piwa. Wszyscy zaczynają w jednym czasie. Kufle z piwem będą poustawiane przed zawodnikami. Ilość osób ograniczona, maksymalnie 4 osoby w każdej rozgrywce.

6. Kryteria wyłonienia zwycięzcy

A. Kontrola zawodnika czy gra fair play

B. Sprawdzenie przez komisję ilości wypitych kufli

7. Zasady przyznawania nagród

A. W każdej rozgrywce Komisja przyzna jedną nagrodę.

B. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

9. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.