Regulamin Konkursu „Przeciąganie Auta Na Linie”

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorem konkursu jest American Cars Mania 2021

B. Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniu 22.08.2021

2. Przedmiotem konkursu jest przeciągnięcie auta na linie podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni uczestnik imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

B. Udział w imprezie ACM jako uczestnik jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

C. W zawodach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Konkurs polega na przeciągnięciu auta wskazanego przez Organizatora na wyznaczonej odległości w jak najkrótszym czasie. Pomiaru czasu wykonania zadania dokonuje osoba wyznaczona przez organizatora.

5. Przebieg konkursu

B. Pompowanie koła nastąpi w dniu 22.08.2021 r.

C. Komisję konkursową Organizatorzy wyłonią w czasie imprezy ACM.

D. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie imprezy ACM.

Konkurs polega na przeciągnięciu auta wskazanego przez Organizatora na wyznaczonej odległości w jak najkrótszym czasie. Pomiaru czasu wykonania zadania dokonuje osoba wyznaczona przez organizatora. Zadanie musi być wykonane bez pomocy osób trzecich.

6. Kryteria wyłonienia zwycięzcy

A. Kontrola komisji przy przeciąganiu auta, czy zawodnicy nie korzystają z pomocy osób trzecich

B. Sprawdzenie, czy samochód został przeciągnięty z punktu A do B.

C. Wyłonienie uczestnika z najszybszym czasem.

7. Zasady przyznawania nagród

A. W każdej kategorii Komisja przyzna jedną nagrodę.

B. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

C. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

9. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.