Regulamin Konkursu „Zardzewiak ACM 2023"

Regulamin Konkursu „Zardzewiak ACM 2023”

  1. Postanowienia ogólne

a) Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

REGON: 363259047, NIP: 9161395296

b)Konkurs odbywa się w trakcie imprezy ACM w dniach 16.06-18.06.2023

2. Przedmiotem konkursu jest samochód z najbardziej efektownym „rudym pasożytem” podczas imprezy ACM.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy zlotowicz, który zaprezentuje swój strój podczas imprezy ACM.

4 Warunki udziału;

a) Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

b) Prezentacja „zardzewiaka” według własnego pomysłu.

c) Udział w imprezie ACM jako Zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

5. Przebieg konkursu

a) Komisją konkursową będą Organizatorzy imprezy ACM.

b) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.06.2023 ok godziny 13:00 w trakcie imprezy ACM.

6. Kryteria oceny „rudej”

a) Głównym wyznacznikiem oceniania będzie wielkość, a następnie wygląd.

7. Zasady przyznawania nagród

a) W każdej kategorii Komisja przyzna jedną nagrodę.

b) Zwycięzcy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

c) Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

d) Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika / prawnego opiekuna uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

b) Uczestnik / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

c) Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

d) Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

e) Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.3